روان درمانی

روان درمانی بسیاری از افراد نسبت به روان درمانی توسط متخصص اعصاب و روان واهمه دارند. این افراد گمان می کنند افرادی که به روانپزشک مراجعه می کنند روانی هستند!!! آیا شما هم اینگونه فکر می کنید؟؟ به نظر شما هم اشخاصی که برای مشورت یا درمان به نزد روانپزشک می روند، بیمار روانی هستند؟؟ اکثر افراد در طول اطلاعت بیشتر دربارهروان درمانی[…]