درمان دارویی روانپزشکی

درمان دارویی روانپزشکی از درمان دارویی روانپزشکی چه می دانید؟ به نظر شما چه مقدار دوز دارویی برای درمان بیماری های روحی-روانی نیاز است؟ دوز دارویی چه تاثیری در درمان بیماران دارد؟ دوز شروع و دوز هدف، محدوده ی تعیین کننده ی دارو برای بیماران مراجعه کننده به متخصص اعصاب و روان می باشد. دوز عبارت است از؛ اطلاعت بیشتر دربارهدرمان دارویی روانپزشکی[…]

روان درمانی

روان درمانی بسیاری از افراد نسبت به روان درمانی توسط متخصص اعصاب و روان واهمه دارند. این افراد گمان می کنند افرادی که به روانپزشک مراجعه می کنند روانی هستند!!! آیا شما هم اینگونه فکر می کنید؟؟ به نظر شما هم اشخاصی که برای مشورت یا درمان به نزد روانپزشک می روند، بیمار روانی هستند؟؟ اکثر افراد در طول اطلاعت بیشتر دربارهروان درمانی[…]